Jak rozliczyć PIT 37 online?

pitNajczęściej wypełnianym formularzem podatkowym jest PIT 37. Przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli dochody rozliczane za pośrednictwem pracodawców.

PIT 37 wypełniają osoby , których przychody są opodatkowane według procentowej skali podatkowej ( 18% i 32%) i pochodzą z jednego źródła.PIT-37 dedykowany jest także osobom o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Najprostszą metodą  na rozliczenie rocznego podatku, polecaną przez Ministerstwo Finansów  jest złożenie deklaracji w formie elektronicznej, czyli rozliczenie PIT-37 online.

Jak rozliczyć PIT 37 online, czego potrzebuję?

Aby rozliczyć PIT 37 online potrzebujemy wszystkich informacji o naszych zeszłorocznych dochodach.Wszystkie te dane powinniśmy otrzymać od pracodawcy lub, w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu, wysokości zaliczek i składek na ubezpieczenie zdrowotne dostarczane są na PIT-11, PIT-40A/11A , PIT-8C lub PIT-R. Jeśli podejmiemy decyzję, żeby rozliczyć PIT 37 online przygotujmy dane osobowe, takie jak PESEL, imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz i kwotę przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Wszystkie te informacje to dane identyfikacyjne podatnika, potrzebne do podpisania wypełnianej przez Internet deklaracji podatkowej. Jak rozliczyć PIT 37 online, podatnicy dowiedzą się korzystając z interaktywnych formularzy umieszczonych na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, które umożliwiają szybkie uzupełnienie właściwej deklaracji, podpisanie danymi identyfikacyjnymi i wreszcie wysłanie jej do właściwego urzędu skarbowego. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu do rozliczania PIT przez Internet. Wiele portali podatkowych między innymi www.PITax.pl Łatwe podatki, oferuje łatwe w obłudze, intuicyjne aplikacje, umożliwiający szybkie i bezpieczne rozliczenie PIT 37 online. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, program dobierze nam właściwy lub właściwe druki PIT wraz z koniecznymi do wypełnienia załącznikami. Podpowie również, z jakich przysługujących nam w poprzednim roku podatkowym, ulg możemy skorzystać.

Jak rozliczyć PIT 37 online korzystając z PRF?

Po raz kolejny osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej i rozliczające się na formularzu PIT 37 i PIT 38, mają możliwość skorzystania z usługi ułatwiającej rozliczenie roczne PIT, czyli wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej, inaczej PFR. Usługa oferowana przez Ministerstwo Finansów udostępniania jest w marcu, po otrzymaniu przez administrację podatkową danych od pracodawców składających informację za poprzedni rok. Program do rozliczania PIT online daje możliwość zintegrowania elektronicznej wersji PFR z wypełnianym formularzem podatkowym, co daje oszczędność czasu, ponieważ spora część potrzebnych informacji (dane pracodawcy, osiągnięte dochody, dane podatnika, itp.) jest wprowadzona w odpowiednie rubryki dokumentu.

Artykuł powstał we współpracy z portalem podatkowym PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wybrał rozliczenie PIT przez system PITax.pl Łatwe podatki jako najlepszy program do rozliczania pitów, który wspiera organizacje pozarządowe w zbiórce 1% podatku dochodowego.